ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
นามสกุลของไฟล์ HTML
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มีเงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูลเนื่องจากเผยแพร่บนเว็บไซต์ สำนักงานhttps://secretary.mots.go.th
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล อื่นๆ
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
วันที่เริ่มต้นสร้าง 6 กุมภาพันธ์ 2560
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 6 กุมภาพันธ์ 2560
สร้างในระบบเมื่อ 24 มิถุนายน 2565