รายการแหล่งท่องเที่ยว

เป็นรายการนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ภายในประเทศไทยซึ่งสามารถค้นหาได้ตามภูมิภาค จังหวัด หรือตามชื่อสถานที่แหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ โดยมีการบอกรายละเอียด เวลาทำการ การเดินทางและข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ กลุ่มยุทธศาสตร์และมาตรฐาน
* อีเมลสำหรับติดต่อ patiphan@mots.go.th
* วัตถุประสงค์ เพื่อการให้บริการประชาชน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล สัปดาห์
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ จังหวัด
* แหล่งที่มา หน่วยงานเจ้าของสถานที่หรือกิจกรรมเป็นผู้กรอกข้อมูล โดยมีสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเป็นผู้อนุมัติเข้าสู่ระบบในเบื้องต้น
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • JSON
  • HTML
  • PDF
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
ชั้นความลับของข้อมูลภาครัฐ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล สมัครขอใช้ข้อมูลมาที่ motsdt001@mots.go.th หรือ T1@mots.go.th เพื่อขอรับ API Access และ AccessToken ในการใช้งาน หรือลงทะเบียนผ่านระบบคำขอใช้ Open Api ที่ https://www.thailandtourismdirectory.go.th/th/openapi
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ อื่นๆ
เจ้าของพื้นที่
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล บุคคล
URL
ภาษาที่ใช้
  • ไทย
  • อังกฤษ
  • จีน
วันที่เริ่มต้นสร้าง 1 มกราคม 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 31 มีนาคม 2565
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
ข้อมูลอ้างอิง
สร้างโดย Gravatar ปฏิภาณ อินหว่าง
สร้างในระบบเมื่อ 24 พฤษภาคม 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 2 เมษายน 2567