แนวทางการดำเนินงานในการบริหารข้อมูลบนเว็บไซต์ Thailandtourismdirectory.go.th

แนวทางการดำเนินงานในบริหารข้อมูลบนเว็บไซต์ Thailandtourismdirectory.go.th ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดบนเว็บไซต์ ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูบด้านการท่องเที่ยวในระดับจังหวัดให้เป็นปัจจุบัน รายงานผลความก้าวหน้าและสภาพปัญหาของการดำเนินงานผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มยุทธศาสตร์และมาตรฐาน
* อีเมลผู้ติดต่อ patiphan@mots.go.th
* วัตถุประสงค์
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด)
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มอบหมายให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดำเนินการปรับปรุงระบบงาน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงานและกำหนดแนวทางการดำเนินงานให้มีความสะดวก รวดเร็ว และคล่องตัว
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • HTML
  • PDF
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มีเงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูลเนื่องจากเผยแพร่บนเว็บไซต์ สำนักงานhttps://secretary.mots.go.th
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ หน่วยงานของรัฐ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล อื่นๆ
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
URL https://secretary.mots.go.th/more_news.php?cid=67
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 5 มิถุนายน 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 5 มิถุนายน 2563
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
ข้อมูลอ้างอิง
สร้างโดย Gravatar patiphan-in-ckan
สร้างในระบบเมื่อ 24 มิถุนายน 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 24 มิถุนายน 2565